Bedreigingen

Verplaatsing NME centrum InBredius en verkoop van de Brediusschuur

De plannen van de gemeenteraad om de de Brediusschuur verkopen aan een particulier zijn gelukkig van de baan.

Stichting Kerngroep Bredius hoopt dat de gemeente nu ook de grond van Hofstede Batestein terug koopt, zodat het landgoed weer één geheel wordt. Na herbouw van de hofstede kan er dan bijvoorbeeld een stadsboerderij gevestigd worden, met een zorgfunctie.

Woningbouw aan het Thijsselaantje

Het landgoed is steeds meer ingepakt door de hoogbouw van ´t Oude Landt [1], nieuwbouw van de Kalsbeek scholengemeenschap, het logeerhuis van Abrona [2] en de woningen van De Veste. In januari 2013 heeft de gemeente zonder overleg de bomenrij gekapt die vanuit het park de hoogbouw van 't Oude Landt enigszins aan het oog onttrok. De horizon is hierdoor beperkt en steniger geworden. Trekroutes van dieren van polder ´s Gravensloot naar de zandgaten bij de begraafplaats zijn afgesneden.

De laatste geplande aantasting is de voorgenomen bouw van vier woningen aan het Thijsselaantje.

Laantje_met_huizen
Thijsselaantje in de zomer met bloeiend fluitenkruid Thijsseweg met huizen als huizenbouw doorgaat
 
De Raad van State heeft de geplande woningbouw goedgekeurd. Door onze acties hebben wij echter wel bereikt dat het Thijsselaantje in tact blijft en de vier woningen door een wal gescheiden worden van het Thijsselaantje.

Herstel van hofstede Batestein

In het verleden heeft de gemeente de hofstede verkocht. Dit was een historische vergissing, waartegen wij in 1997 tevergeefs een gerechtelijke procedure hebben aangespannen.
Hofstede Batestein is een Rijksmonument dat in het verleden met subsidiegeld is opgeknapt.
Op 30 maart 2008 werd de monumentale hofstede uit 1852 door brand zwaar beschadigd. Na de brand wil de huidige eigenaar er niet meer wonen. Sinds de brand zitten er geen dak en ramen meer op/in de hofstede en is deze tot een ruïne vervallen.

Hofstede in volle glorie Treurige aanblik sinds de brand in maart 2008

Hoewel in de koopakte de bepaling is opgenomen dat de eigenaar de plicht heeft om te zorgen voor: "behoud, versterking en/of herstel van de aan de gronden en bebouwing eigen zijnde cultuurhistorische en architectonische waarde", zegt de gemeente dat zij geen middelen heeft om bij de eigenaar herstel af te dwingen.  Wij hebben er bij de wethouder en gemeenteraad herhaaldelijk op aangedrongen dat de eigenaar gehouden moet worden aan zijn plicht tot behoud van de monumentale waarde van het pand en de restanten in ieder geval zou moeten conserveren. Wij blijven bij de gemeente aandringen op dwangmaatregelen jegens de nalatige eigenaar.

Wij zijn inmiddels in gesprek met de eigenaar en hebben verschillende mogelijkheden voor herbouw aan hem voorgelegd. Wij hopen, dat dit een stimulans voor hem betekent om spoedig met herbouw te beginnen.


[1] De nieuwe hoogbouw bij ´t Oude Landt hebben wij helaas niet tegen kunnen houden. Wel hebben we in samenwerking met de gemeenteraad een beperking van de bouwhoogte tot 15 meter bereikt voor het grootste deel van het gebouw.

[2] Wij zijn niet tegen het logeerhuis, maar ook anderen vinden dat de groene kwaliteit achteruit is gegaan. Dat blijkt uit informatie van de camping: doordat het uitzicht vanaf de camping in zuidelijke richting veel minder groen geworden is, is de camping de status van ´kleine groene camping´ kwijtgeraakt.