Wie zijn wij?

De Kerngroep Bredius is een stichting met een bestuur van vijf leden met als doel: het behouden en versterken van landgoed Batestein (park Bredius).
In dit streven worden wij gesteund door meer dan driehonderd donateurs en sympathisanten.

40 jaar actie voor landgoed Batestein

In 1973 organiseerde de toen pas opgerichte Kerngroep Bredius de eerste handtekeningenactie tegen de bouw van bungalows in het landgoed Batestein, het huidige Brediuspark. De Kerngroep pleitte voor een park, waar iedereen kan genieten van de natuur, de vogels en de rijke cultuurhistorie van het landgoed. Dit is er gekomen, maar de doelen van toen zijn nog steeds actueel. De bebouwing aan de randen van het park rukt nog steeds op. De hofstede Batestein is verkocht aan een particulier en is inmiddels tot een ruïne vervallen. En de waterhuishouding en vervuiling blijven aandachtspunten. Daarom blijft de Kergroep zich inzetten voor het landgoed.

Nieuwe initiatieven

Sinds juni 2012 werkt een groep vertegenwoordigers van vrijwel alle belangenorganisaties in en rond het landgoed aan een plan om het landgoed in oude glorie te herstellen.

 

MISSIE

De Stichting Kerngroep Bredius waakt nauwlettend over de belangen van landgoed Batestein.

De Kerngroep Bredius onderschrijft de waarden van het Brediuspark als oud landgoed en streeft ernaar om het landgoed in te richten voor stadslandbouw in combinatie met een zorgfunctie.

De kernwaarden van het landgoed zijn:

  • landschappelijke waarden
  • cultuurhistorische waarden
  • natuurwaarden

en hieruit komen weer de recreatieve en educatieve waarden voort.

 

De instandhouding van deze waarden vraagt om

a) een zorgvuldig beleid
b) een zorgvuldig beheer, conform Beheerplan park Bredius, de Evenementennota 2012 en de Ruimtelijke Structuurvisie)
c) het op verantwoorde wijze inrichten van de zone direct grenzend aan het landgoed, de z.g. 'bufferzone',
d) het zoveel mogelijk openhouden van de ecologische verbindingen met het omliggende gebied.

Ad a. Sinds het nieuwe beheerplan van kracht is, is er geen beleidsplan meer voor het landgoed. Kerngroep Bredius ijvert bij de gemeente voor het snel opvullen van deze lacune.

Ad b. Voor het beheer van het landgoed is door de gemeente, samen met de 'groene verenigingen', een Beheerplan opgesteld. Alle activiteiten in het landgoed dienen aan dit Beheerplan getoetst te worden.
De Kerngroep Bredius is van mening dat dit niet altijd even zorgvuldig gebeurt.
Het Beheerplan dient minstens één keer per jaar geëvalueerd te worden en indien nodig bijgesteld.

Ad c. De bufferzone is naar de mening van de Kerngroep al in hoge mate aangetast, waardoor de ecologische verbinding met het omliggende gebied reeds in ernstige mate is verbroken.
We denken hierbij aan het rouwcentrum, Bethlehemkerk, 't Oude Landt, Babylon, De Veste en de woningbouw in de Meander.
Veel van deze bebouwing is op grond van art. 19 gerealiseerd. De Kerngroep heeft sinds 1994 bij de gemeente geijverd voor een nieuw bestemmingsplan met daarin opgenomen een totaalvisie voor het hele gebied "Brediuspark". Pas in 2007 werd een nieuw bestemmingsplan gepubliceerd, dat in 2010 werd herzien.
Elke vorm van nieuwbouw of vernieuwing wordt door de Kerngroep kritisch bekeken en de mate waarin die de waarden van het landgoed beïnvloedt wordt be- of veroordeeld. Het nieuwe mag het bestaande bouwvolume niet overschrijden en het moet passen in het bestemmingsplan.

De Kerngroep heeft inmiddels een goede overlegrelatie met de gemeente opgebouwd. We zijn meerdere keren ruim van tevoren uitgenodigd om ons van ingediende plannen op de hoogte te stellen zodat we daarover al in een vroeg stadium een mening konden vormen en die kenbaar konden maken. Daarnaast onderhouden we een goede relatie met verenigingen als IVN, KNNV, Stichting Groene Hart en Groene Hart Beraad.

Ad d. Het in stand houden van de relatie van landgoed Batestein met de omliggende groene gebieden is voor de Kerngroep van het allerhoogste belang. Daarom volgt de Kerngroep alle initiatieven van gemeente, provincie en rijk nauwlettend en dient zo nodig zienswijzen in. Voorbeelden zijn de bestemmingsplannen Landelijk gebied en Schilderskwartier, de gemeentelijke en provinciale structuurvisie, de evenementennota en Venite ad Laurium.